Användarvillkor 2017-09-11

Dessa användarvillkor skall tillämpas vid all användning liksom återförsäljning av publiceringssystemet Yodo, www.yodo.se. (nedan gemensamt kallade ”Yodo” respektive ”Användaren”). Genom att använda Yodo godkänner Användaren dessa användarvillkor. Som Användare räknas slutkund, återförsäljare samt anställd eller inhyrd personal som arbetar i eller är med och utvecklar systemet.

Rättigheter till materialet på Yodo
Allt innehåll på Yodo, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara med därtill hörande funktioner, skyddas av Yodos upphovsrätt. Allt innehåll ägs i lika delar av Precis Reklam AB och Dreamscape Interactive.

Användaren är införstådd med att Yodo innehåller material och funktionalitet som ägs av Yodo och att detta är immaterialrättsligt skyddat genom upphovsrätt och databasrättigheter. Dessa rättigheter är skyddade i alla former, såväl media och tekniker som existerar nu eller som utvecklas i framtiden. Användaren får inte sälja, överföra, sprida, reproducera eller offentligt förevisa innehållet utan medgivande av Yodos företrädare. Användandet av innehållet på någon annan webbplats eller i annat nätverk är förbjudet. Användaren får följaktligen inte kopiera eller anpassa någon html-kod eller designelement som Yodo använder för att utforma och driva sina eller andras sidor. Otillbörligt utnyttjande av innehållet innebär upphovsrättsintrång eller annat intrång i Yodos immateriella rättigheter. Överträdelse av detta medför ett vite av ett basbelopp per registrerad användare av systemet vid tidpunkten för att detta noteras samt påtalas.

Yodo förbehåller sig rätten att ändra dessa Användarvillkor. Yodo kommer att underrätta Användaren om ändringar i Användarvillkoren genom att anslå dessa på Yodo eller på annat lämpligt sätt. En ny eller ändrad version av dessa Användarvillkor träder i kraft på och gäller för all användning av Yodo från den dag ändringen anslogs på Yodo. Genom att använda Yodo efter att Användaren blivit informerad om sådana ändringar, accepterar Användaren dessa ändringar oavsett om Användaren granskat dessa eller ej.

Användare som registrerar sig på Yodo kommer att behöva uppge viss information, såsom en giltig e-postadress och information avseende betalningsrutiner. Yodo kommer dock inte att lämna ut personuppgifter utan Användarens godkännande om detta inte är ett uttryckligt krav enligt gällande lagar och regler.

Yodo förbehåller sig rätten att visa Användarens information och reklam från tredje man i det fall det kan ha ett relevant värde för Användaren eller tjänsten som helhet.


Användarens ansvar och förpliktelser
Användaren ansvarar till fullo för sin egen information och att användandet av denna i publiceringssystemet.

Användaren ansvarar för att registreringsinformation och lösenord är och förblir konfidentiell. Användaren skall omedelbart meddela Yodo om någon otillbörligen använt Användarens konto eller uppgifter.

Användaren förbinder sig att inte använda sin webbplats för att skicka, publicera, förvara, förstöra eller länka till material 1) om det bryter mot någon lag, 2) om det på något sätt gör intrång i upphovsrätt (enligt punkten ovan) eller annan immaterialrätt eller bryter mot regler för integritet, offentlighet eller andra rättigheter, eller 3) om det på något sätt är kränkande, stötande, hotfullt, obscent, är av sexuell eller erotisk karaktär eller enligt Yodos bedömning ej är förenligt med verksamheten eller bryter mot gällande lagstiftning.

Användaren får inte ändra, publicera, vidarebefordra, distribuera, förevisa eller delta i överlåtelse eller försäljning, vidareutveckla eller på annat sätt kommersialisera (exempelvis i tryckt form, på annan webbsida eller annan plattform), vare sig helt eller delvis, något av innehållet på Yodo utan att i förväg ha erhållit Yodos skriftliga samtycke. Användaren har ingen äganderätt till material som nedladdats från Yodo annat än det material som hör till Användarens egen webbsida och har laddats upp av användaren själv.

Användaren förbinder sig att inte göra intrång i eller försöka göra intrång i Yodos datasystem eller att använda andras uppgifter eller logga in på en server eller ett konto som inte är avsett för denna användare, eller att tillåta en tredje man att använda lösenord för obehörigt bruk av skyddade sidor.

Användaren förbinder sig att inte överföra något material till Yodo som kan innehålla virus eller något annat program som kan begränsa funktion i mjuk- eller hårdvara. Användaren är ansvarig för och skall ersätta Yodo för eventuella skadeståndsanspråk som riktas mot Yodo till följd av Användarens avsiktliga eller grovt vårdslösa underlåtenhet att iaktta denna skyldighet.


Yodos ansvar och förpliktelser
Yodo är ett publiceringssystem för extern och intern kommunikation. Yodo kontrollerar inte publicerat material. Då det är svårt att säkert identifiera personer via internet kan Yodo inte garantera att alla är de som de utger sig för att vara. Yodo har därför inget som helst ansvar vid en eventuell konflikt mellan användare och avsändare samt tredje part.

Yodo friskriver sig från allt juridiskt ansvar och har inte löpande kontroll över information från andra användare som görs tillgängligt via Yodo. Yodo utgår ifrån att Användaren använder sitt sunda förnuft och följer gällande lagstiftning vid användande av Yodo och bedömer materialet utifrån detta.

Yodo garanterar inte inte en helt avbrottsfri tillgång av Yodo och kan inte heller hållas ansvarig för avbrott i tillgängligheten eller haveri på Yodo som förorsakas av händelser utanför Yodos kontroll. Ej heller ansvarar Yodo för Användarens eventuella förlust av data och de kostnader som kan uppstå till följd av händelser utanför Yodos kontroll.

Yodo äger rätt att, efter eget gottfinnande och utan plikt att meddela Användaren i förväg, upphöra med, modifiera eller förändra Yodo, utan att detta grundar någon skadeståndsskyldighet gentemot Användaren.

Yodo bär ej ansvar för kunders, leverantörers/återförsäljares eller användares (hemsidebesökare, mottagare av nyhetsbrev mfl.) handlingar eller publicerade material, vare sig i eller utanför Sverige. All publicering sker på Användarens eget ansvar.


Ansvarsbegränsning
Yodo, dess leverantörer eller någon tredje part omnämnd på Yodo ansvarar inte i något fall för vare sig direkt eller indirekt skada, ekonomisk förlust, förlust av information eller andra följdskador som uppkommit på grund av (aktiv eller passiv) användning av Yodos system eller relaterade tekniska komponenter.

Force majeure
Yodo är inte ansvarig gentemot Användaren för fullgörande av skyldigheter som förhindras av omständigheter utanför dennes parts eller leverantörers kontroll, innefattande men inte begränsat till t.ex. krig, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brand, skada på utrustning som används, ändrade myndighetsbestämmelser, avbrott i den allmänna samfärdseln, innefattande exempel som energiförsörjning och datavirus i tjänsten, samt ändrad lagstiftning, import- eller exportförbud och andra förbud utanför parts kontroll.

Avstängning och uppsägning
Yodo förbehåller sig rätten att vidta alla nödvändiga rättsliga åtgärder, inklusive avstängning och radering av material, om Användaren bryter mot användarvillkoren, tillämplig lag, om Yodo inte kan verifiera registreringen samt om Användaren inte uppfyller sin del av villkoren för den ekonomiska ersättningen enligt löpande avtal.

Återförsäljare
Yodo erbjuder svenskregistrerade företag med F-skatt- och momsregistreringsbevis att bli återförsäljare för Yodos produkter och tjänster.
Som återförsäljare finns möjlighet till provision i form av fasta och löpande/återkommande intäkter. Provisionens aktuella form och storlek framgår vanligtvis på Yodos hemsida, www.yodo.se, men kan komma att variera över tid beroende på tillfälliga kampanjer, särskilda översenskommelser mellan återförsäljaren och Yodo m.m.

Återförsäljare har ej rätten att utan Yodos tillåtelse överlåta provisionsavtal/löpande provisioner till tredje part. Om återförsäljaren avvecklar eller överlåter sin verksamhet, alternativt avslutar sitt återförsäljarkonto hos Yodo, så tillfaller återförsäljarens kundregister normalt sett Yodo. Yodo har rätt att neka personer och företag att bli återförsäljare utan särskild anledning. Yodo har rätten att justera och att avsluta återförsäljarkonton samt återförsäljares kundregister, kunduppgifter, kundkonton, provisioner, samt de tjänster som återförsäljaren har sålt in till sina kunder. Yodo äger också rätten att flytta kunder från en återförsäljare till en annan.

Yodos återförsäljare har ej ensamrätt om kunder, utan flera återförsäljare kan sälja hemsidor och andra tjänster i Yodo till samma kund. Kunder/slutkunder kan också själva välja att skapa nya användarkonton via Yodo.se. Provisionen till återförsäljaren innefattar endast sådana tjänster som har registrerats i det kund-/användarkonto som är knutet till återförsäljaren, dvs. om kunden själv (eller någon annan) skapar ett nytt användarkonto via Yodo.se, så tillfaller ingen provision från detta konto återförsäljaren.

E-post
I Yodos hemsidepaket ingår vanligtvis tjänsten e-post, med ett begränsat antal e-postadresser och en begränsad mängd lagringsutrymme för e-post (extra adresser och utrymme kan köpas till mot en extra månadskostnad). För att kunna använda den e-posttjänst som Yodo tillhandahåller via GleSYS, krävs att Användaren har ett registrerat domännamn (t.ex. .se/.com/.org..), samt att detta är korrekt konfigurerat med DNS (MX)-pekare mot GleSYS mailservrar. Vid registrering av domännamn via Yodo.se så ställs detta normalt in automatiskt vid registreringen.

Driften av e-posttjänsten sköts av vår leverantör GleSYS Internet Services AB, på vilkas servrar e-posten lagras. Yodo kan ej hållas ansvariga för störningar, förlust av data eller dataintrång i e-posttjänsten eller andra tjänster som driftas av GleSYS eller andra, externa leverantörer. Eventuella problem med e-posttjänsten, som Yodo ej själva kan lösa, vidarebefordras istället till GleSYS egen tekniska support. Antalet e-postadresser och mängden lagringsutrymme som ingår i Användarens abonnemang kan komma att ändras av Yodo utan förvarning.

GleSYS Internet Services AB gör löpande backuper av e-post på sina e-postservrar, men som användare av e-posttjänsten kan du heller aldrig garanteras att backuper alltid finns tillgängliga eller går att återställa. Yodos rekommendation är att som Användare regelbundet ta egna säkerhetskopior av e-post med hjälp av sin e-postklient eller andra tekniska hjälpmedel.

Tillämplig lag
Dessa användarvillkor skall tolkas i enlighet med svensk rätt och skall prövas av svensk domstol.

Senast uppdaterad 2017-04-10